หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พรพักตร์  ศิระธนารัณฑ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   80 2558    ถึงวันที่   80 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   รพ.กระบี่ ร้านยาแหล่งฝึก จ.ภูเก็ต    จังหวัด  ภูเก็ต
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคบังคับ (ศศภท) จ.กระบี่ ภูเก็ต
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    13 ส.ค. 2558


  เนื้อหา ?
  นิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคบังคับ (ศศภท) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ติดตามและประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในด้านต่างๆ ทั้งจากคณาจารย์แหล่งฝึกปละนักศึกษา

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  แนวทางในการเตรียมความพร้อมนักศึกษา กระบวนการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค์ต่างๆ เพื่อวางแผนการฝึกปฏิบัติงานในปีต่อไป

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th