หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สืบตระกูล  วิเศษสมบัติ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   31 ก.ค. 2558    ถึงวันที่   02 ส.ค. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   BIT’s 5th Annual World Congress of Microbes-2015 (WCM-2015)   จังหวัด  ---------------- เลือกจังหวัด ----------
  เรื่อง/หลักสูตร    Prevalence of Helicobacter pylori cagA genotype in Thailand and other Southeast Asian countries
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    11 ส.ค. 2558


  เนื้อหา ?
  Helicobacter pylori, Gram-negative microaerobic bacterium is a major cause of human gastritis, gastric ulcer and is associated with an increased risk of gastric cancer. Cytotoxin associated gene A is one of the most studied virulence factors of H. pylori. The cagA–positive strain increases the risk of development of atrophic gastritis, mucosal inflammation, and adenocarcinoma. It has been showed that H. pylori infection rate in dyspeptic patients was 13%. Nevertheless, the prevalence of H. pylori cagA genotype was 100%, in Southern Thailand. Likewise, the positive rate for the cagA gene in H. pylori of dyspeptic patients was 94% in Northeast Thailand. Whereas, it was reported that cagA gene was found 60–70% in Western countries. The prevalence of gastric cancer in Thailand was reported to be lower than that in other Southeast Asia countries even the higher prevalence of H. pylori infection. In Thailand, the prevalence of gastric cancer was 1.5% while, was 3.3% in Malaysia. Furthermore, the Western type cagA was detected more frequently than the East Asian type in Thai dyspeptic patients. It was also found significantly more common in patients with a gastric ulcer but was not significant in gastric cancer. Recent study revealed that the variation of Western type cagA gene may be involved in the development of diseases.

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  การประชุมวิชาการในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม ถึง 2 สิงหาคม 2558 มีผู้เข้าร่วมสัมมนาประมาณ 500 คน ประกอบด้วย บุคลากรทางการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ และนักวิจัยจากหลายประเทศในเอเซีย และประเทศอื่นๆทั่วโลก รวมทั้งผู้สนใจงานด้านจุลชีววิทยาและสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการ ผลงานการศึกษาวิจัย มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งยังได้เปิดมิติใหม่ข้าพเจ้าเพื่อให้ปลูกฝังกระบวนการเรียนรู้ด้านจุลชีวิทยาและการะบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักศึกษา ที่เรียนในหลักสูตรเทคนิคการแพทย์

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  -





พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th