หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ชุติมา  จันทรัตน์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   05 ส.ค. 2558    ถึงวันที่   06 ส.ค. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงแรมแมนดาริน   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ ครั้งที่ 2 (2nd ANHPERF)
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    10 ส.ค. 2558


  เนื้อหา ?
  

คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพในศตวรรษที่ 21 (พ.ศ. 2557 - 2561) โดยมี ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช เป็นประธาน และมีกรรมการจากองค์กรต่างๆ ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ สภาวิชาชีพสุขภาพทุกวิชาชีพ โดยให้มีการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง การพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพครั้งที่ 2 ในหัวข้อหลัก Instructional reform for Competent and Humanized Health Professionals ปฏิรูปการเรียนรู้ สู่สมรรถนะและหัวใจ ในวันที่ 4-6 สิงหาคม 2558 ซึ่งคณะอนุกรรมการจัดการประชุมได้เตรียมจัดทำข้อเสนอ (recommendation) โดยการวิเคราะห์สถานการณ์หัวข้อดังกล่าวในแต่ละวิชาชีพเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม

ในการประชุมครั้งนี้ ดิฉันได้รับมอบหมายจากคณะอนุกรรมการจัดการประชุมให้เป็นผู้นำเสนอข้อมูล (presenter) และให้ข้อคิดเห็นเพื่อเป็นฉันทามติและนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดเป็นนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติต่อไป โดยได้นำเสนอในหัวข้อ Criteria for admission ที่ใช้การรูปแบบ non-academic test คือการสัมภาษณ์แบบ multiple mini interviews (MMI) ซึ่งสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ได้นำมาใช้เป็นหนึ่งในกระบวนการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา ซึ่งกระบวนการดังกล่าวได้รับเลือกเป็น best practice   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำแนวทางนโยบายของชาติที่ได้รับฟังมา ผลักดันการจัดการศึกษา เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

-นำแนวทางนโยบายของชาติที่ได้รับฟังมา ผลักดันการจัดการศึกษา เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ

-นำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการรับนักเรียนเข้าศึกษายังสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการสัมภาษณ์แบบ MMI ไปพัฒนากระบวนการรับในปีถัดไปพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th