หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  บงกชกร  พลไชย   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   07 ก.ค. 2558    ถึงวันที่   07 ก.ค. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   รพ ตรัง   จังหวัด  ตรัง
  เรื่อง/หลักสูตร    การพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ MOU รพ.ตรัง
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    09 ส.ค. 2558


  เนื้อหา ?
  หารือร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ โดยการสนับสนุนของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ เพื่อพัฒนาแหล่งฝึกสำหรับนักศึกษาสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรมในอนาคต

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ความต้องการของโรงพยาบาล และแนวทางการสนับสนุนของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ เพื่อการพัฒนาแหล่งฝึกร่วมกัน

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  แนวทางในการพัฒนาแหล่งฝึก

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0462 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th