หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  บงกชกร  พลไชย   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   21 ก.ค. 2558    ถึงวันที่   21 ก.ค. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมคณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาเภสัชกรรมชุมชน ครั้งที่ 1/2558
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    09 ส.ค. 2558


  เนื้อหา ?
  

- แนวทางการดำเนินงานการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาเภสัชกรรมชุมชน

- การสำรวจแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของแต่ละมหาวิทยาลัย และแนวทางการสำรวจร่วม

- รวบรวมรายชื่อแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของแต่ละมหาวิทยาลัย

- กิจกรรมและงบประมาณที่ได้รับจาก ศศภท

- การพัฒนาแบบนิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพร่วม   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

แนวทางในการดำเนินงานการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาเภสัชกรรมชุมชนของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้สอดคล้องกับแนวทางของศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศศภท)  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  แนวทางในการดำเนินงานการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาเภสัชกรรมชุมชน

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th