หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  บงกชกร  พลไชย   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   17 ก.ค. 2558    ถึงวันที่   18 ก.ค. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   แผนงานเภสัชอาสาเพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การทบทวนงาน การจัดการความรู้และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในอนาคต
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    09 ส.ค. 2558


  เนื้อหา ?
  

ขอบเขตเนื้อหาประกอบด้วย

- สถานการณ์การดำเนินงานควบคุมยาสูบระดับประเทศ

- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานในแต่ละเขตพื้นที่

- การวางแผนแนวทางการดำเนินวานควบคุมยาสูบ

- แนวทางการเขียน "เรื่องเล่า เร้าพลัง" เพื่อนำเสนอข้อมูลประสบการณ์และความสำเร็จในการเลิกบุหรี่   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

แนวทางการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา

สร้างเครือข่ายการทำงานกับเขตพื้นที่ต่างๆ

การวางแผนการทำงานเครือข่ายเภสัชกรอาสาเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

แนวทางในการสร้างเครือข่ายร้านยาปลอดบุหรี่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

พัฒนางานบริการเลิกบุหรี่ของร้านยาอาศรมยาวลัยลักษณ์

แนวทางสร้างความเข้มแข็งแก่นักศึกษา ในการต่อต้านการสูบบุหรี่พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0463 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th