หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  บงกชกร  พลไชย   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   11 ก.ค. 2558    ถึงวันที่   12 ก.ค. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สปสช   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การพัฒนาความเข้มแข็งของผู้นำโครงการร้านยาคุณภาพเชื่อมต่อระบบประกันสุขภาพ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    09 ส.ค. 2558


  เนื้อหา ?
  

ขอบเขตเนื้อหาการประชุมประกอบด้วย

- แนวทางในการขับเคลื่อนร้านยาคุณภาพในการเชื่อมต่อระบบหลักประกันสุขภาพ

- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานเชิงคุณภาพ

- ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

- ระดมสมองการสร้างแนวทางการพัฒนาโครงการร้านยาคุณภาพในพื้นที่

- หารือรูปแบบกิจกรรมบริการและค่าตอบแทนที่เหมาะสม

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

รับทราบสถานการณ์การดำเนินการในปัจจุบัน

แนวทางในการดำเนินการพร้อมทั้งปัญหา อุปสรรคต่างๆ เพื่อวางแผนการดำเนินงานร้านยาอาศรมยาวลัยลักษณ์ อย่างเหมาะสม  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

แนวทางในการดำเนินงานจากผู้กำหนดนโยบายและร้านยาคุณภาพผู้ปฏิบัติจริงพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th