หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  บงกชกร  พลไชย   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   15 ก.ค. 2558    ถึงวันที่   15 ก.ค. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   รพ กันตัง รพ ตรัง ร้านยาแหล่งฝึก จ.ตรัง   จังหวัด  ตรัง
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ศศภท จ.ตรัง
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    09 ส.ค. 2558


  เนื้อหา ?
  นิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคบังคับ (ศศภท) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ติดตามและประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในด้านต่างๆ ทั้งจากคณาจารย์แหล่งฝึกและนักศึกษา

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  แนวทางในการเตรียมความพร้อมนักศึกษา กระบวนการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เพื่อวางแผนการฝึกปฏิบัติงานในปีต่อไป

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th