หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิราพร  ชินกุลพิทักษ์   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   05 ส.ค. 2558    ถึงวันที่   06 ส.ค. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรืพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรฯ   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ ครั้งที่ 2
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    08 ส.ค. 2558


  เนื้อหา ?
  

เป็นเวทีการประชุมระดับนานาชาติ มีการนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของสถาบันต่างๆในการผลิตบุคลากรทางการแพทย์  (ไทย ปากีสถาน อินเดีย จีน ซึ่งเป็นประเทศสมาชิก) และ ได้มีการนำเสนอระบบการคัดเลือกนักศึกษา ด้วยรูปแบบ MMI โดย ผศ.ดร.ชุติมา จันทรัตน์   ในฐานะ best practice   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

S-M-A-R-T อัตลักษณ์สำนักวิชาสอดคล้องกับความคาดหวังของชาติ และการมุ่งเน้นชุมชนด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์เป็นหัวใจสำคัญ  เป็นแนวทางที่ทุกสถาบันทางวิชาชีพสุขภาพดำเนินการ  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพของบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและพลวัตรที่เปลี่ยนไป  และการเตรียมผู้เรียนและการประเมินผู้เรียน เพื่อการเป็นบุคลากรด้านสุขภาพที่มีประสิทธิภาพต่อไป

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th