หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ศิราณี  ยงประเดิม   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   17 ก.ค. 2558    ถึงวันที่   18 ก.ค. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    หลักสูตรกลางการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลสำหรับการเรียนการสอนของวิชาชีพด้านสุขภาพ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    07 ส.ค. 2558


  เนื้อหา ?
  การให้ความรู้เรื่องโมดูลการเรียนและการประเมินผลเพื่อการใช้ยาอย่งสมเหตุสมผล (RDU) การจัดการเรียนการสอน RDU ในรูปแบบต่างๆ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  วิธีการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับ RDU ในรูปแบบต่างๆ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การเสริมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ RDU ลงในการเรียนการสอนเภสัชศาสตร์

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th