หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ธนวัฒน์  คงยศ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   13 ก.ค. 2558    ถึงวันที่   29 ก.ค. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ และ รพ.รามา   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    พัฒนาวิชาการเพื่อสนับสนุนการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    06 ส.ค. 2558


  เนื้อหา ?
  ได้เข้าไปพัฒนาตนเองเรื่อง ที่เกี่ยวกับ งานการดูแลผู้ป่วยในระดับครอบครัวกับทาง โรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งแผนกที่เข้าไปคือ เวชศาสตร์ครอบครัว  ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากในการนำมาพัฒนางานการสอน การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมทั้งหมด

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

ความรู้ทางด้าน

1. การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม

2. การจัดการเรียนการสอนด้านเภสัชศาสตร์ เน้นดูแลครอบครัว

3. การบริหารระบบการส่งต่อและดูแลผู้ป่วย

4. ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผู้ป่วย  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนางานด้าน เภสัชกรรมปฐมภูมิโดย นำความรู้ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th