หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ธนวัฒน์  คงยศ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   03 ส.ค. 2558    ถึงวันที่   03 ส.ค. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศศภท.   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมการฝึกปฎิบัติงานด้านการจัดการด้านยา
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    06 ส.ค. 2558


  เนื้อหา ?
  ได้เข้าร่วมประชุม การฝึกปฎิบัติงานด้านการจัดการด้านยา ซึ่งได้วางกรอบการพัฒนาการฝึกงานด้านยา ของคณะเภสัชศาสตร์ ทั่วทั้งประเทศ โดยจะเริ่มการฝึกงานในปี 2562  ซึ่งทางสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มวล. ต้องมีการเตรียมตัวล่วงหน้าเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในการฝึกงานดังกล่าว

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการฝึกงานการจัดการด้านยา ซึ่งจะเริ่มในปี 2562  (นักศึกษาปี 3 ตอนนี้)

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนาแนวทางการฝึกงานร่วมกัน และพัฒนาเล่มฝึกงานรวมทั้งพัฒนาศักยภาพแหล่งฝึกงานด้านระบบยา

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th