หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ธนวัฒน์  คงยศ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   28 ส.ค. 2558    ถึงวันที่   29 ส.ค. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศศภท.   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมหลักสูตรพัฒนาคุณภาพความปลอดภัยของผู้ป่วย ในสถาบันการศึกษา
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    06 ส.ค. 2558


  เนื้อหา ?
  ได้ประชุมในงานดังกล่าว ซึ่งเป้าหมายของงานนั้นคือ ต้องการให้สถานศึกษาได้จัดหลักสูตรทางเภสัชศาสตร์ ให้มีเรื่อง patient safety ให้มากขึ้น เพื่อให้นักศึกษาที่จบออกไปมีความตระหนักถึงการดูแลผู้ป่วยพร้อมกับการดูแลความปลอดภัยของผู้ป่วยไปพร้อมกัน

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

ต้องนำมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ทางเภสัชศาสตร์ให้มีความพร้อมต่อทางด้าน patient safety  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

พัฒนาหลักสูตรเภสัชศาสตร์ให้มีความพร้อมต่อการรองรับความรู้เรื่อง patient safetyพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th