หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อภิชาต  อธิไภริน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   04 ส.ค. 2558    ถึงวันที่   04 ส.ค. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงพยาบาลเขาชัยสน โรงพยาบาลบางแก้ว และร้านยาศูนย์ยาพัทลุง   จังหวัด  พัทลุง
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศงานนักศึกษาที่โรงพยาบาลเขาชัยสน โรงพยาบาลบางแก้ว และร้านยาศูนย์ยาพัทลุง
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    04 ส.ค. 2558


  เนื้อหา ?
  นิเทศน์การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 3, 4 และ 6 ที่โรงพยาบาลเขาชัยสน โรงพยาบาลบางแก้ว และร้านยาศูนย์ยาพัทลุง

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  รับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมที่โรงพยาบาลเขาชัยสน เช่น การชื่นชมนักศึกษาของ มวล. เรื่องการทำงานด้านเภสัชปฐมภูมิที่นักศึกษาสามารถเข้ากับสหสาขาวิชาชีพได้ดี การสานต่อโครงการที่นักศึกษา มวล. ผลัดแรกได้วางไว้  และการติเรื่องพฤติกรรมและมารยาทการแต่งกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยอื่น ทั้งนี้เสนอให้มีการสอนเรื่องระบบประกันของโรงพยาบาล (HA) ในการเรียนการสอน โรงพยาบาลบางแก้ว เช่น การเข้าฐานข้อมูลด้านยาที่ได้รับการสนับสนุนจาก มวล. และการลงชุมชนใน รพ.สต. ที่นักศึกษาและบัณฑิตจาก มวล. ทำงานได้ดี และร้านยาศูนย์ยาพัทลุง เช่น การเสริมความมั่นใจให้นักศึกษาให้กล้าแสดงออก การสอนเรื่องผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในรายวิชา และการขอรับเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 6

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ประสานและแจ้งผู้เกี่ยวข้องเรื่องการปรับปรุงเนื้อหาและหลักสูตรที่เสริมความรู้และทักษะด้าน  ระบบประกันของโรงพยาบาล (HA)  ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเครื่องมือแพทย์

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th