หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิรารัตน์  สองสี   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   28 ก.ค. 2558    ถึงวันที่   29 ก.ค. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    การอบรมวิชาการเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 1 ปี 2558 "เรียนรู้ก้าวทันโรค...กับเทคนิคการแพทย์"
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    04 ส.ค. 2558


  เนื้อหา ?
  เป็นการอบรมวิชาการภายใต้หัวข้อ - Prevalence and current trend in diagnostic in melioidosis - Current knowledge of thalassemia and abnormal hemoglobin in Thailand for medical diagnostic laboratory

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  - ได้ทบทวนความรู้เกี่ยวกับพยาธิสภาพ ระบาดวิทยา และการตรวจวินิจฉัยเชื้อ Burkholderia pseudomallei ตลอดจนได้ทราบถึงเทคโนโลยีและเทคนิคต่างๆ ที่นำมาใช้ในการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการของเชื้อ B. pseudomallei - ได้ทบทวนความรู้เกี่ยวกับธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติ นอกจากนี้ได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยธาลัสซีเมียโดยการตรวจทางดีเอ็นเอ และการควบคุมคุณภาพในห้องปฏิบัติการ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  - นำความรู้เกี่ยวกับเทคนิคต่างๆ ที่นำมาใช้ในการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการของเชื้อ B. pseudomallei มาใช้ในการเรียนการสอนรายวิชา MTH-341 แบคทีเรียวิทยาและกิณวิทยาทางการแพทย์ - นำความรู้เกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยธาลัสซีเมียโดยการตรวจทางดีเอ็นเอ และการควบคุมคุณภาพในห้องปฏิบัติการมาใช้ในการให้คำแนะนำแก่นักศึกษา

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th