หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิรารัตน์  สองสี   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   21 ก.ค. 2558    ถึงวันที่   23 ก.ค. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   จังหวัด  ขอนแก่น
  เรื่อง/หลักสูตร    การอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจวินิจฉัยแบคทีเรียดื้อยาในห้องปฏิบัติการ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    04 ส.ค. 2558


  เนื้อหา ?
  เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการทดสอบการดื้อยาของแบคทีเรียในห้องปฏิบัติการตามคำแนะนำของหน่วยงาน clinical laboratory standards institute (CLSI)

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์การดื้อยาของแบคทีเรียชนิดต่างๆ ความสำคัญทางคลินิกของแบคทีเรียดื้อยาเหล่านั้น และการทดสอบการดื้อยาของแบคทีเรียในห้องปฏิบัติการตามคำแนะนำของหน่วยงาน clinical laboratory standards institute (CLSI)

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  - สามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชา MTH-341 แบคทีเรียวิทยาและกิณวิทยาทางการแพทย์ - สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการทำวิจัย

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th