หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พวงทิพย์  ภู่พงษ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   21 ก.ค. 2558    ถึงวันที่   23 ก.ค. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   จังหวัด  ขอนแก่น
  เรื่อง/หลักสูตร    การตรวจวินิจฉัยแบคทีเรียดื้อยาในห้องปฏิบัติการ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    04 ส.ค. 2558


  เนื้อหา ?
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจวินิจฉัยแบคทีเรียดื้อยาในห้องปฏิบัติการ เป็นโครงการอบรมที่มีการให้ความรู้เกี่ยวกับเชื้อดื้อยาที่ตรวจพบได้บ่อยในปัจจุบัน เช่น เชื้อ Staphylococcus ที่ดื้อต่อ methicillin หรือดื้อต่อ clindamycin แบบชักนำ เชื้อ Enterococcus ที่ดื้อต่อยา vancomycin เชื้อ Haemophilus และ Neisseria ที่ดื้อยา และเชื้อกลุ่ม Enterobacteriaceae ที่ดื้อยาด้วยกลไกการสร้างเอนไซม์ ESBL และ MBL นอกจากนี้ยังได้ฝึกปฏิบัติการวินิจฉัยเชื้อดื้อยาในงานประจำวัน และเทคนิคก้าวหน้าในการวินิจฉัยเชื้อดื้อยา เช่น LAMP, POP-AUC เป็นต้น

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำความรู้ที่ได้ไปปรับเนื้อหาการสอนในหัวข้อ Antibiotic resistance: mechanism and laboratory investigation ในรายวิชา MTH-342 โรคติดเชื้อและการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งจะจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  เพิ่มปฏิบัติการการตรวจวินิจฉัยเชื้อ Enterococcus ที่ดื้อยาโดยธรรมชาติและดื้อยาที่เกิดขึ้นภายหลัง ปรับลดการทดสอบบางอย่าง เช่น modified Hodge's test ซึ่งไม่ได้ทำในงานตรวจวิเคราะห์ประจำวันออก

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th