หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ดวงใจ  ผิวคำ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   27 ก.ค. 2558    ถึงวันที่   29 ก.ค. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    โครงการอบรมวิชาการเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 1 "เรียนรู้ก้าวทันโรค....กับเทคนิคการแพทย์"
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    03 ส.ค. 2558


  เนื้อหา ?
  1.Prevalence and current trend in diagnostic in melioidosis ทบทวนพยาธิสภาพ ระบาดวิทยา รวมถึงเทคโนโลยีและเทคนิคกต่างๆที่นำมาใช้ในการตรวจวินิจฉัยเชื้อ B.pseudomallei 2.Current knowledge of thalassemia and abnormal hemoblobin in Thailand for medical diagnostic laboratory ทบทวนความรู้เกี่ยวกับธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติ และการตรวจวินิจฉัยธาลัสซีเมียตั้งแต่การตรวจคัดกรอง การตรวจยืนยันชนิดและปริมาณฮีโมโกลบินและการตรวจทางดีเอ็นเอ รวมทั้งการควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำความรู้ที่ได้มาใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชา โลหิตวิทยาและรายวิชาอื่นๆในหลักสูตรได้

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th