หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อรวรรณ  สาระกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   28 ก.ค. 2558    ถึงวันที่   29 ก.ค. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    โครงการอบรมวิชาการเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 1 ปี 2558 "เรียนรู้ก้าวทันโรค กับเทคนิคการแพทย์"
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    03 ส.ค. 2558


  เนื้อหา ?
  

1 เรื่อง Prevalence and current trend in diagnostin in melioidosis

เป็นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรค melioidosis สาเหตุ การติดต่อ การตรวจทางห้องปฏิบัติการในปัจจุบันเพื่อใช้ในการวินิจฉัยผู้ที่ติดเชื้อ ตลอดจนแนวทางในการป้องกันและรักษา

2 เรื่อง Current knowlwdge of thalassemia and abnormal hemoglobin in thailand for medical diagnostic laboratory

เป็นการอบรมเกี่ยวกับโรคธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติในประเทศไทย แนวทางการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ และการป้องกัน

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

แนวการในการตรวจโรค melioidosis และThassemia ทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์เพื่อประกอบการวินิจฉัย และการป้องกันรักษาโรคดังกล่าวในในปัจจุบัน ซึ่งสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้และปรับปรุงในการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงแนวทางการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ใช้ในปัจจุบัน  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  สามารถปรับแนวทางการตรวจทางห้องปฏิบัติการให้สอดคล้องกับการตรวจที่ใช้ในการวินิจฉัยโรคในโรงพยาบาลและเป็นสากล

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th