หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อภิชาต  อธิไภริน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   28 ก.ค. 2558    ถึงวันที่   28 ก.ค. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงพยาบาลพัทลุง   จังหวัด  พัทลุง
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศงานนักศึกษาที่โรงพยาบาลพัทลุง ร้านยาพัทลุงฟาร์มาซี และร้านยาโชติรุ่งโรจน์เภสัช
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    28 ก.ค. 2558


  เนื้อหา ?
  นิเทศน์การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 3, 4 และ 6 ที่โรงพยาบาลพัทลุง ร้านยาพัทลุงฟาร์มาซี และร้านยาโชติรุ่งโรจน์เภสัช

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  รับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมที่โรงพยาบาลพัทลุง เช่น เสนอให้มหาวิทยาลัยมีการเตรียมความพร้อมนักศึกษาในเรื่องการสืบข้อมูลข้อมูลยา และเสนอให้มีมหาวิทยาลัยมีการศึกษาวิจัยความคงตัวของยา Cytotec thermogel และ levothiroxine extemporaneous เพื่อประโยชน์การนำไปใช้ในโรงพยาบาลร้านยาพัทลุงฟาร์มาซี เช่น การเรียนรู้เกี่ยวกับยาจิตเวช และร้านยาโชติรุ่งโรจน์เภสัช เช่น การส่งเอกสารระหว่างร้านยาและมหาวิทยาลัยที่ล่าช้า

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การเกิดความร่วมมือทางวิชาการในการศึกษาวิจัยความคงตัวของยา Cytotec thermogel และ levothiroxine extemporaneous เพื่อประโยชน์การนำไปใช้ในโรงพยาบาล

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th