หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ประภัสสร  คลังสิน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   8 ค. 557    ถึงวันที่   8 ค. 560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    การรักษาความบกพร่องของการเคลื่อนไหวกระดูกสันหลังส่วนล่างด้วยเทคนิค K.L.I.M.B
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    28 ก.ค. 2558


  เนื้อหา ?
  1.การตรวจประเมินความผิดปกติทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 2.การรักษาโดยใช้เทคนิค K.L.I.M.B 3.การออกกำลังกายที่บ้านเพื่อปรับสมดุล สำหรับผู้ที่มีหลังแอ่นและหลังแบน หมายเหตุ: ทั้งนี้ได้ร่วมเดินทางกับ น.ส.นิภาภรณ์ วรรณพรหม และนายอัครเดช คงขำ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  เทคนิคการตรวจประเมินและการรักษาโดยใช้หลักการของ K.L.I.M.B

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ฝึกฝนเทคนิคการตรวจประเมินและการรักษาโดยใช้หลักการของ K.L.I.M.B

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th