หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พิมาน  ธีระรัตนสุนทร   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   23 ก.ค. 2558    ถึงวันที่   23 ก.ค. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   College og Public Health Sciences Chulalongkorn University   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การร่วมประชุมนำเสนอผลงานวิชาการ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    27 ก.ค. 2558


  เนื้อหา ?
   การประชุมวิชาการ การวิจัย ด้านสาธารณสุขศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย ประชากรศาสตร์

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
   การร่วมรับฟังความก้าวหน้าการวิจัย การสร้างเครือข่ายการวิจัย การรับฟังแนวทางการวิจัยด้านสุขภาพ การนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

การบูรณา การวิจัยและการเรียนการสอน

การสร้างเครือข่ายการวิจัย

วิธีการและแนวทางการวิจัย ความก้าวหน้าและงานวิจัยด้านสาธารณสุขในระดับนานาชาติพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0464 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th