หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  มนัส  โคตรพุ้ย   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   23 ก.ค. 2558    ถึงวันที่   23 ก.ค. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   College of Public Health, Chulalongkorn University   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    The 6th international graduate students conference on population and public health sciences (IGSCPP)
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    27 ก.ค. 2558


  เนื้อหา ?
  งานประชุมวิชาการแบบนำเสนอแบบปากเปล่า (oral presentation) ทั้งหมด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมนำเสนอทั้งสิ้น 31 เรื่อง งานประชุมวิชาการจัดเสร็จภายในวันเดียว งานนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยสาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหิดล

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ฝึกการนำเสนอผลงานวิจัยต่อผู้เข้าประชุม และเป็นการฝึกภาษาอังกฤษ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ควรเตรียมความพร้อใในการนำเสนอระดับนานาชาติให่พร้อมมากขึ้น

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th