หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  นิภาภรณ์  วรรณพรหม   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   14 ก.ค. 2558    ถึงวันที่   17 ก.ค. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    การรักษาความบกพร่องของการเคลื่อนไหวกระดูกสันหลังส่วนล่าง ด้วยเทคนิค kinematic Linkage Imbalance ( K
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    20 ก.ค. 2558


  เนื้อหา ?
  การรักษาความบกพร่องของการเคลื่อนไหวกระดูกสันหลังส่วนล่างด้วยเทคนิค kinematic Linkage Imbalance ( K.L.I.M.B) เป็นการนำความรู้ในด้านกายวิภาคศาสตร์และความรู้เกี่ยวกับกายภาพบำบัดมาประยุกต์ใช้ร่วมกัน โดยมองปัญหาหรือวิเคราะห์อาการผู้ป่วยเป็นแบบการทำหน้าที่ (function)ของกล้่ามเนื้อ และมองเป็น plane ต่างๆ คือ sagittal, frontal และ transverse plane ซึ่งแต่ละ plane จะมีกล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่ใน plane ต่างๆและต่อเนื่องกันเป็น anterior, posterior, medial and lateral linkage นอกจากนี้การรักษาในแนวทางของ kinematic Linkage Imbalance จะเป็นการรักษาเป็นลำดับขั้นโดยเริ่มจาก passive control นักกายภาพบำบัดเคลื่อนไหวให้ผู้ป่วย, passive-active control เป็นการให้ผู้ป่วยเคลื่อนไหวด้วยตนเองโดยมีนักกายภาพบำบัดคอยควบคุมการเคลื่อนไหวให้ถูกต้อง และ active control เป็นการให้ผู้ป่วยเคลื่อนไหวและควบคุมการเคลื่อนไหวด้วยตนเอง ทั้งนี้ได้เข้าร่วมประชุมกับอาจารย์ ดร. ประภัสสร คลังสิน และ นายอัครเดช คงขำ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  สามารถนำความรู้เกี่ยวกับ kinematic Linkage Imbalance ( K.L.I.M.B) ไปใช้ในทางคลินิก โดยนำไปประยุกต์ใช้ในการรักษาคนไข้โดยเฉพาะคนไข้ที่มีอาการปวดหลังส่วนล่างที่เกิดจากการทำงานไม่สมดุลกันของกล้ามเนื้อ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ความรู้เกี่ยวกับการทำงานของกล้ามเนื้อใน plane ต่างๆ คือ sagittal, frontal และ transverse plane ที่เชื่อมต่อหรือทำงานร่วมกันเป็น anterior, posterior, medial and lateral linkage โดยสามารถนำไปพัฒนาต่อในด้านการรักษาทางคลินิก

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th