หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ส่วนแผนงาน  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ฐิตารีย์  คลังทรัพย์   สังกัดหน่วยงาน  ส่วนแผนงาน
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   17 ก.ค. 2558    ถึงวันที่   17 ก.ค. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจฯ   จังหวัด  ตรัง
  เรื่อง/หลักสูตร    (ร่าง) ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    20 ก.ค. 2558


  เนื้อหา ?
  วัตถุประสงค์การจัดประชุม : เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทาง ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 รวมถึงประเด็นการพัฒนาที่สำคัญ ตลอดจนกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาและธรรมาภิบาล กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม : ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม เครือข่ายองค์กรชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา นักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิในภาคใต้ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมอภิปราย มีดังนี้ : ด้านเศรษฐกิจ คือ นายสุทัศน์ เลิศมโนรัตน์ ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ด้านสังคม คือ นายแก้ว สังข์ชู ประธานอนุกรรมการสวัสดิการชุมชนระดับชาติ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ รศ.ดร.ฉัตรไชย รัตนไชย คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม คือ ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยเนื้อหาการประชุมระดมความคิดเห็น ดังรายละเอียดตามไฟล์แนบ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  สามารถนำความรู้ในส่วนข้อมูลสถานะประเทศ บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตของประเทศไทยไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อจัดทำแผนพัฒนาฯมหาวิทยาลัยในระยะต่อไป

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  สามารถนำความรู้ในส่วนข้อมูลกรอบวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ไปทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th