หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  นุชจรี  จีนด้วง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   14 ก.ค. 2558    ถึงวันที่   17 ก.ค. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงแรมเซ็นทารา แอนด์ คอนเวนชั่นเซนเตอร์   จังหวัด  ขอนแก่น
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 19 ในหัวข้อ “พันธุศาสตร์และจีโนมิกส์: จากการศึกษาระดับ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    19 ก.ค. 2558


  เนื้อหา ?
  งานประชุมวิชาการพันธุศาสตร์เป็นการนำเสนอความรู้ทางพันธุกรรมสู่การประยุกต์ใช้ทั้งในมนุษย์ เช่น การวินิจฉัยโรค การรักษาโรคทางพันธุกรรม โดยใช้เทคโนโลยีของเซลล์ต้นกำเนิด การรักษาบำบัดด้วยยีน และในสัตว์/พืชเศรษฐกิจ เช่น การปรับแต่งพันธุกรรมในสัตว์ และพืช อันนำไปสู่การผลิตสัตว์และพืชเศรษฐกิจในการสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  การได้เรียนรู้เทคโนโลยีสำหรับการวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรม การศึกษาการรักษาโรคทางพันธุกรรมโดยใช้เซลล์ตันกำเนิดและยีนบำบัด ซึ่งความรู้ที่ได้สามารถนำไปพัฒนางานด้านการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาต่อไป

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ความรู้ที่ได้รับจากงานประชุม เช่น เทคโนโลยีต่างๆ สำหรับการตรวจวินิจฉัยการกลายพันธ์ุของยีนในโรคพันธุกรรม สามารถนำไปสู่การพัฒนางานวิจัยที่สนใจต่อไป

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th