หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พรพักตร์  ศิระธนารัณฑ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   15 ก.ค. 2558    ถึงวันที่   15 ก.ค. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงพยาบาลกันตัง,โรงพยาบาลตรัง, ร้านยาในจังหวัดตรัง   จังหวัด  ตรัง
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม ศศภท.
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    17 ก.ค. 2558


  เนื้อหา ?
  นิเทศติดตามงานการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมภาคบังคับ ศศภท. สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อติดตามผลการฝึกปฏิบัติงานว่าเป็นไปด้วยความเหมาะสมหรือไม่

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ติดตามและประเมินผลการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนการฝึกปฏิบัติงาน จากทั้งอาจารย์แหล่งฝึกและนักศึกษา ว่าการเตรียมความพร้อมมีความเหมาะสมหรือไม่

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำไปพัฒนาการเตรียมความพร้อมนักศึกษารุ่นถัดไปก่อนการฝึกปฏิบัติงาน และการเตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกปฏิบัติงานเฉพาะทางของนักศึกษาชั้นปีที่ 6 และนอกจากนี้ยังได้รับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความต้องการของโรงพยาบาลแหล่งฝึก (รพ.ตรัง) เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างฝ่ายผลิตของโรงพยาบาลและสำนักวิชาเภสัชศาสตร์เกี่ยวกับสูตรตำรับและความคงตัวของยาเตรียมสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย เช่น Phenyltoin suspension สำหรับผู้ป่วยเด็กเฉพาะราย เป็นต้น

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0463 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th