หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  นิธิตา  ปิยอมรพันธุ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   23 มิ.ย. 2558    ถึงวันที่   26 มิ.ย. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การขับเคลื่อนงานบริการกายภาพบำบัดและสังคมผู้สูงอายุ/ Role of PT in COPD: what we should do and how
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    14 ก.ค. 2558


  เนื้อหา ?
   การตรวจประเมิน การรักษา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการกายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรค COPD โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยสูงอายุ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
   การตรวจประเมินสมรรถภาพการทำงานของระบบหายใจและหายใจทางคลินิกในผู้ป่วย COPD

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
   รูปแบบการฟื้นฟูสมรรถภาพการทำงานของระบบหายใจในผู้ป่วย COPD การแนะนำอาหารที่ควรรับประทาน และ palliative care ในผู้ป่วย COPD

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0456 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th