หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วิทยา  อานามนารถ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   58 554    ถึงวันที่   58 554
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาคณบดีผู้ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์   จังหวัด  นครปฐม
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมสภาคณบดีผู้ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 4/58
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    13 ก.ค. 2558


  เนื้อหา ?
  -การเรียบเรียงตำราในสาขาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ช่วยกันแต่งตำรา -รายงานค่าใช้จ่ายสภาคณบดี มียอดคงเหลือ 256,000 บาท -สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการการวิจัยในชั้นเรียน -การเตรียมประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อการพัฒนาการศึกษา -curriculum developmment -transformative education -การครบวาระประธานสภาคณบดีผู้ผลิตบํณฑิต ตั้งประธานคนปัจจุบันเป็นที่ปรึกษา

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  วางแผนการบริหารงานในฐานะหัวหน้าสาขาวิชา

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  -

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0463 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th