หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  มนัส  โคตรพุ้ย   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   08 ก.ค. 2558    ถึงวันที่   10 ก.ค. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   จังหวัด  เชียงใหม่
  เรื่อง/หลักสูตร    การอบรมฟื้นฟูความรู้ทางคลินิกฯ เรื่อง “Case studies in infectious disease
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    13 ก.ค. 2558


  เนื้อหา ?
  การอบรมเน้นการยก Case studies และมาอธิบายทุกรายละเอียดและเชี่ยมโยงกับความรู้เดิมที่เคยได้เรียนมา Case studies จะมีหลายด้านเช่น ด้าน โรคติดเชื้อ โลหิตวิทยา ธนาคารเลือด วิทยากรมีแพทย์จากสถาบันทรวงอกซึ่งได้เน้นการใช้ procalcitonin ในการเป็น marker ของ infectious diseases และมีอาจารย์ของสาขาวิชาช่วยอธิบายฟื้นฟูความรู้ทางคลินิก เช่น พยาธิสรีรวิทยาและกลไกของการเกิดโรคอาการทางคลินิก ผู้เข้าร่วมงานมาจากหน่วยงานต่างๆโดยส่วนใหญ่มาจากภาคเหนือ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำมาประยุกต์ใช้ในการสอนนักศึกษาให้เห็นถึงความสัมคัญของการเชื่อมโยงการเรียนหลายๆวิชาเข้าด้วยกัน และเห็นว่าการสอนแบบ case study เป็นประโยชน์มาก

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  สอนนักศึกษาแบบ case study ให้มากขึ้น

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th