หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ศิราณี  ยงประเดิม   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   06 ก.ค. 2558    ถึงวันที่   09 ก.ค. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชชาีพเภสัชกรรมปฐมภูมิ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    10 ก.ค. 2558


  เนื้อหา ?
  นิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ผลัด 1

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ได้รับทราบข้อดี ข้อเสีย ของการจัดการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนางานร่วมกันระหว่างสำนักวิชาฯ และแหล่งฝึก

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

-ปัญหาอุปสรรคในการจัดการฝึกงาน

- พัฒนางานด้านเภสัชกรรมปฐมภูมิพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th