หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ชุติมา  จันทรัตน์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   26 มิ.ย. 2558    ถึงวันที่   26 มิ.ย. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย/ โรงแรมอโนมา   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ระบบประกันคุณภาพ CUPT QA
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    02 ก.ค. 2558


  เนื้อหา ?
  

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน มีการประชุม ระบบประกันคุณภาพ CUPT QA ในส่วนของการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพในระบบ CUPT QA ระดับคณะ/สถาบัน ระบบประกันคุณภาพ CUPT QA พัฒนาขึ้นโดยคณะทำงานพัฒนาตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา ของ ทปอ. เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถนำระบบดังกล่าวไปใช้เป็นแนวทางในการประกันคุณภาพภายในร่วมกัน และมีมติเห็นชอบขอความร่วมมือให้มหาวิทยาลัยสมาชิก ทปอ. นำไปใช้แทนระบบประกันคุณภาพของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป โดยขอให้แต่ละสถาบันนำระบบการประกันคุณภาพ CUPT QA เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบ แล้วเสนอ สกอ. เพื่อพิจารณาต่อไป

การฝึกอบรมครั้งนี้ ทำให้ทราบแนวทางการประกันคุณภาพ CUPT QA มีการประเมินคุณภาพ 7 ระดับเช่นเดียวกับ AUN-QA เป็นการเปลี่ยนจากการ audit ตามข้อกำหนดของตัวบ่งชี้สู่ลักษณะที่เป็น assessment มีตัวบ่งชี้หลัก 14 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้เลือกอย่างน้อย 6 ตัวบ่งชี้   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  เตรียมความพร้อมเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การบริหารหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th