หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พัชราวดี  ศรีรักษ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   8 25 566    ถึงวันที่   8 25 569
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    โครงการประชุมวิชาการกายภาพบำบัดแห่งชาติ ครั้งที่ 7 เรื่อง "การขับเคลื่อนงานบริการกายภาพบำบัดและสังคม
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    29 มิ.ย. 2558


  เนื้อหา ?
  

รูปแบบเป็นการประชุมเน้นปฏิบัติการ  วันแรกเป็นการอัพเดทแนวโน้มเรื่องการรักษาพยาบาลในการแพทย์ในประเทศไทยในปัจจุบัน

และในหัวข้อ Sports Physiotherapy: Manual Techniques & Functional Training for Upper Quadrant เน้นการฝึกปฏิบัติ โดยวิทยากร Lutz Meissner โดยมีหัวข้อ soft tissue and myofascial technic , massage, MT technic, acute intervention, flexibility , muscle strengthening

ทั้งหมดเน้น 3D และ เพิ่ม movement ไปทีละ segment รวมถึงการมองการรักษาและการตรวจร่างกายแบบ functional   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
   ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน การตรวจร่างกายและรักษาผู้ป่วยทางการกีฬา และยังประยุกต์ใช้เทคนิคในการรักษาบุคคลทั่วไปได้อีกด้วย

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
   พัฒนาการรักษากับผู้ป่วยที่เป็นนักกีฬาและบุคคลทั่วไป

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0463 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th