หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วิยดา  กวานเหียน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   18 มิ.ย. 2558    ถึงวันที่   19 มิ.ย. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   Food Science and Technology Association of Thailand (FoSTAT)   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    17th Food Innovation Asia Conference 2015 (FIAC 2015)
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    25 มิ.ย. 2558


  เนื้อหา ?
  

การประชุม 17th Food Innovation Asia Conference 2015 (FIAC 2015) เป็นการประชุมนานาชาติที่จัด

นำเสนอผลงานในรูปแแบบโปสเตอร์ และมี proceeding  ในเอกสารประกอบการประชุมของงานประชุม โดนนำเสนองานวิจัยชื่อ

Antibacterial Activity of Fresh and Fermented Morinda citrifolia Fruit Juice

Abstract

ABSTRACT: Morinda citrifolia (Noni) is widely used in traditional Asian medicine for decades. Noni fruit juice has been reported for its various functional effects including antibacterial activity. However, previous reports was mainly emphasized on fresh noni juice whereas the effect of fermented juice has not yet well established. Uncontrolled fermentation conditions such as natural microbial and fermentation time especially in house and small factory production are of important for health benefit and safety of consumers. The objective of this study was to evaluate antibacterial effect of 7 noni juices that produced by different processes namely fresh noni juice (FJ), 1 year fermented by pure and natural microbe with sugar (FP 12 and FN 12), 6 months fermented by pure and natural microbe with sugar (FPS 6 and FNS 6), and 6 months fermented by pure and natural microbe without sugar (FPNS 6 and FNNS 6). Five bacterial were employed: Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Enterococcus feacalis, Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae. Antibacterial ability was assessed by minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration (MBC). MIC concentrations of FJ, FP 12, FN 12, FPS 6, and FNS 6 were in a range of 31.25-62.5 μl/ml. Moreover, it was found that MBC of FJ was as high as 250-500 μl/ml which implies that FJ can only inhibit bacteria by bacteriostatic effect of active compound, not killing. Whereas MBC of fermented noni juice by natural and pure microbial with sugar (FP 12, FN 12, FPS 6 and FNS 6) were 31.25-62.5 μl/ml, similar to their MIC values. This infers that these noni juices have bactericidal activity. On the other hand, when fermented noni juices produced by either natural or pure microbial but without sugar (FPNS 6 and FNNS 6) were considered, MIC and MBC concentrations were similarly high at 250 μl/ml. Though, their high MIC concentration showed low antibacterial activity but killing effect also observed. This is the first report of antibacterial activity of different processes of noni juice. It can be concluded that two fermentation time ranges (6 or 12 months) had no effect on antibacterial activity of noni juice. In addition, pure and natural microbe fermenter also did not alter those activities. Nevertheless, sugar added fermentation was the main factor that increased antibacterial activity of noni juice.

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ฟังวิชาการและผลงานด้าน Food Science

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

ประยุกต์ใช้ควาามรู้ด้านจุลชีววิทยา และ molecular technique ที่มีเข้าไปร่วมทำวิจัยกับนักวิจัย food science โดยจากการแลกเปลี่ยนทางวิชาการในงานนี้ได้มีความตกลงเบื้องต้นในการทำวิจัยร่วมกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยบูรพาพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th