หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ธนวัฒน์  คงยศ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   21 มิ.ย. 2558    ถึงวันที่   22 มิ.ย. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักวิชาเภสัชศาสตร์    จังหวัด  สุราษฎร์ธานี
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศงานนักศึกษา ศศภท. (ร้านยาเกาะสมุย)
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    24 มิ.ย. 2558


  เนื้อหา ?
  ได้ทำงานนิเทศงานนักศึกษา ร้านยาใน อ.เกาะสมุย คือ 1. ร้ายาเพียว big C 2. ร้านยา boots Big C 3. ร้านยา boots Tesco lutus 4.ร้านยา boots Central samui ทั้งนี้แล้วเป็นการนิเทศงาน

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ได้เรียนรู้ระบบการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ โดยเฉพาะร้านยาที่เป็นเครือข่ายซึ่งจะมีความแตกต่างจากร้านยาที่จัดตั้งเอง    และได้เรียนรู้วิธีการสอนนักศึกษา ซึ่งสามารถมาใช้ในการประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนาการเรียนการสอนในสำนักวิชาให้ดียิ่งขึ้น  พัฒนาและเลือกแหล่งฝึกงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th