หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จารุภา  เลขทิพย์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   20 พ.ค. 2558    ถึงวันที่   22 พ.ค. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล   จังหวัด  นครปฐม
  เรื่อง/หลักสูตร    Learn and Share of Stroke Management
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    16 มิ.ย. 2558


  เนื้อหา ?
  

1. ICF model for individual with stroke

2. Conceptual framwork in stroke physical therapy

3. home-based physical therapy for stroke

4. tase specific practice and functional recovery after stroke

5. postural control and balance   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
   ได้นำความรู้ในเรื่องต่างๆที่ได้รับจากการอบรม มาเพิ่มเติมในเนื่้อหาที่ตัวเองสอน เช่น ICF model และ postural control and balance

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
   ความรู้เรื่อง ICF model มาใช้ร่วมในการประเมินรักษาผู้ป่วยทางระบบประสาท

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th