หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พัชราวดี  ศรีรักษ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   20 พ.ค. 2558    ถึงวันที่   22 พ.ค. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยมหิดล   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมวิชาการประจำปี 2558 "กายภาพบำบัด มหิดล" เรื่อง 50 ปีแห่งความสำเร็จกายภาพบำบัดในระบบกระดูกและกล
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    16 มิ.ย. 2558


  เนื้อหา ?
  

การประชุมนำเสนอพัฒนาการ กว่าจะเป็นกายภาพบำบัดได้ในวันนี้ผ่านเหตุการณ์และการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด

และในด้านกายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อนำเสนอประสบการณ์ผ่านมุมมองนักกายภาพบำบัดผู้มีความเชี่ยวชาญจากทั่วประเทศ ส่วนใหญ่นำความรู้จาก Maitland technique มาใช้ในแนวทางที่แตกต่างกัน แต่มาจาก concept เดียวกัน โดยนำเสนอด้าน KLIMB โดยเอากายวิภาคศาสตร์ มา linkage movemet ของทั้งร่างกาย 

การปรับสมดุลร่างกายโดยผนวกกับแพทย์แผนไทย

กายภาพบำบัดในน้ำ ผ่านเทคนิคและกระกวน Haluwik ring method 

กายภาพบำบัดและเทคโนโลยีในการผ่าตัดมือที่ก้าวหน้าไปไกล

รวมถึงการแลกเปลี่ยนการรักษาทางกายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ กับระบบประสาทร่วมกัน   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ผนวก พัฒนา คอนเซป Maitland และการรักษาอื่นๆ มาใช้ในการเรียนการสอนและการรักษาอื่นๆ ทางกายภาพบำบัด

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

การฝึกจิตมาใช้รักษา

การพัฒนาคอนเซปการรักษาพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th