หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ธนวัฒน์  คงยศ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   03 มิ.ย. 2558    ถึงวันที่   05 มิ.ย. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักวิชาเภสัชศาสตร์    จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศงานนักศึกษา สสจ จังหวัด ระยอง จันทบุรี นครนายก สระบุรี และ รพ.ตราด
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    15 มิ.ย. 2558


  เนื้อหา ?
  นิเทศงานนักศึกษา สสจ จังหวัด ระยอง จันทบุรี นครนายก สระบุรี และ รพ.ตราด ซึ่งได้เริ่มเดินทางตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน แล้ว นิเทศงาน ทั้งหมด 3 วัน โดยได้เข้าไปสังเกตการการทำงานของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ และได้พูดคุยแลเปลี่ยนความรู้กับเภสัชกรประจำแหล่งฝึกตามที่ต่างๆ ซึ่งเป็นไปอย่างเรียบร้อย  โดยแหล่งฝึกที่รับนักศึกษาไปฝึกงานได้ฝึกอย่างดี และมีความสุขในการทำงาน นอกเหนอจากนี้แล้วยังได้ร่วมกันหารือในการพัฒนาแหล่งฝึกในบางที่ด้วยซึ่งอนาคตมีความจำเป็นอย่างยิ่ง

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ได้น้ำมาใช้ในการพัฒนานักศึกษาในครั้งต่อไป

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนารูปแบบการนิเทศงาน รวมทั้งพัฒนากิจกรรมการฝึกงานวิชาชีพให้เป็นไปตามมาตรฐาน

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th