หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  มณฑล  เลิศคณาวนิชกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   10 มิ.ย. 2558    ถึงวันที่   12 มิ.ย. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    TSU Conference 25 การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่25 "วิจัยไทยเพื่ออนาคต"
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    15 มิ.ย. 2558


  เนื้อหา ?
   นำเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัย

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ความสามารถในการวิจัย เป็นองค์ประกอบหนึ่งของความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และการพัฒนาประเทศไทยจำเป็นที่จะต้องสร้างบุคลากรที่มีความชำนาญด้านปฏิบัติ หรือการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนสังคมไทย ให้ไปสู่สังคมอุดมปัญญา (Knowledge – based Society) นอกจากนี้กระบวนการหนึ่งซึ่งสำคัญของการวิจัย คือ การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ หรือการเผยแพร่งานวิจัยสู่แวดวงวิชาการเพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง และเป็นการพัฒนางานวิจัยที่สูงขึ้นต่อไป อีกทั้งยังเป็นเวทีทางวิชาการสำหรับนักวิจัยในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัย

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  เผยแพร่งานวิจัยและพัฒนาเข้าสู่กระบวนการเรียนการสอน

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th