หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อรชุมา  เมืองสอน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   20 พ.ค. 2558    ถึงวันที่   22 พ.ค. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ม.มหิดล   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    Learn and Share of Stroke Management at The 50th Anniversary PT Mahidol
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    10 มิ.ย. 2558


  เนื้อหา ?
  - Application of ICF Model for Individuals with Stroke - Conceptual Framework in Stroke Physical Therapy - Home-Based Physical Therapy for Stroke - Mechanical Constraints and Environmental Infuences in Stroke - Task–Specifc Practice and Functional Recovery after Stroke - Postural Control and Balance and Gait Intervention for Stroke - Intervention Based on Mirror Neuron Concepts

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  การรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนาการสอน และหัวข้องานวิจัย

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th