หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วิยดา  กวานเหียน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   26 พ.ค. 2558    ถึงวันที่   30 พ.ค. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย   จังหวัด  เชียงใหม่
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมวิชาการทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 39
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    10 มิ.ย. 2558


  เนื้อหา ?
  

ร่วมประชุม Pre-conference workshop ในหัวข้อ  หลักคิดของนักบริหารในศตวรรษที่ 21 การบริหารคน และการบริหารลูกค้า

เข้าฟังบรรยายวิชาการเรื่อง ที่น่าสนใจได้แก่

1. คุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

2. กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง CMTE

3. Rapid development of an Ebola vaccine: challenges and opportunities

4. New tools for detecting bacteria infections

5. Point of Care (POCT) diagostics – market opportunities and technology trends.

6. การเขียนบทความวิชาการจากงานตรวจวินิจฉัยประจําวัน

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำความรู้และประสบการณ์จากผู้บรรยายมาปรับใช้ในการสอนและการวิจัย เช่นแนวทางการวินัจฉัยเชื้อจุลชีพแบบใหม่ สถานการณ์ปัจจุบันของอีโบล่า ผู้ติดเชื้อแล้วและหายจากโรคมีภาวะอย่างไร สามารถนำมาใช้ในการสอนได้ และยังได้มีแรงขับจากการฟังการบรรยายให้อยากเขียนบทความวิจัย และบทความวิชาการมากขึ้น

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th