หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ประภัสสร  คลังสิน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   20 พ.ค. 2558    ถึงวันที่   22 พ.ค. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ม.มหิดล   จังหวัด  นครปฐม
  เรื่อง/หลักสูตร    50 ปี กุญแจแห่งความสำเร็จกายภาพบำบัดทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อเส้นทางลัดจากพี่สู่น้อง
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    10 มิ.ย. 2558


  เนื้อหา ?
  -มุมมองจากแพทย์กับการพัฒนานักกายภาพบำบัดให้ชำนาญทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ -K.L.I.M.B. Alternative physical therapy treatment solution -การปรับสมดุลโครงสร้างร่างกาย -จากบกสู่น้ำ -Manual techniques and beyond -เท้านั้นสำคัญไฉน -อัตลักษณ์การรักษาแบบไทยๆ -จาก lymphatic drainage สู่สีสันแห่ง taping -เข้าใจธรรมชาติของ soft tissue รากฐานแห่งความสำเร็จ -Integrated Maitland concept and application -West meets East ออร์โธ พบ นิวโร จากกายสู่ใจ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  เทคนิคในการรักษาผู้ป่วยทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการเรียนการสอน รายวิชา PTH-334 และ PTH-335 ได้

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ศึกษาและลองฝึกปฏิบัติเองเพิ่มเติมในผู้ป่วยที่มารักษาในคลินิกกายภาพบำบัด

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th