หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิราพร  ชินกุลพิทักษ์   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   09 มิ.ย. 2558    ถึงวันที่   09 มิ.ย. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สมาคมเภสักรการอุตสาหกรรม   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    advance your cleanroom: make it more confident
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    10 มิ.ย. 2558


  เนื้อหา ?
  

การบรรยายเกี่ยวกับการตรวสอบสภาวะห้องสะอาดตามมาตราฐาน PICS และการตรวจวัดและทดสอบความสะอาดของห้อง ตลอดจนการเลือกใช้อุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดห้องสะอาดสำหรับการผลิตยา   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  องค์ความรู้เรื่องการเลือกอุปกรณ์ในการตรวจวัดและการทดสอบห้องสะอาด

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  แนวทางและวิธีการในการเลือกใช้อุปกรณ์ วิธีการในการตรวจวัดและทดสอบห้องสะอาด ตลอดจนทราบผลิตภัณฑ์และเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th