หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ศิราณี  ยงประเดิม   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   02 มิ.ย. 2558    ถึงวันที่   05 มิ.ย. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ นศภ.ชั้นปีที่ 6
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    08 มิ.ย. 2558


  เนื้อหา ?
  

นิเทศติดตามการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของ นศภ.ชั้นปีที่ 6 ในแหล่งฝึกดังต่อไปนี้

1. สสจ. ระยอง

2. สสจ.จันทบุรี

3. รพ.ตราด

4. สสจ.สระบุรี

5. สสจ.นครนายก   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ได้ติดตามการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมปฐมภูมิและคุ้มครองผู้บริโภคของนักศึกษาจากแหล่งฝึกโดยตรง รับทราบและร่วมพูดคุยกับทั้งนักศึกษาและอาจารย์แหล่งฝึก เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น และปรับการฝึกปฏิบัติงานในผลัดต่อไปให้มีประสิทธิภาพ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ปัญหาอุปสรรคที่พบเช่น ความเห็นเรื่องคู่มือที่แตกต่างกัน/การที่อาจารย์แหล่งฝึกกำลังจะลาออก ฯลฯ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th