หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วรางคณา  จุ้งลก   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   27 เม.ย. 2558    ถึงวันที่   27 เม.ย. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาเทคนิคการแพทย์   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือเทคนิคการแพทย์
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    03 มิ.ย. 2558


  เนื้อหา ?
  

ได้เข้าร่วมในการจัดทำคู่มือเทคนิคการแพทย์ สาขา transfusion sciences โดยมีการระดมสมองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา transfusion science   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

ได้รับความรู้จากการระดมสมองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และสามารถนำความรู้เหล่านั้นมาถ่ายทอดให้กับนักศึกษาต่อได้  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ได้รับความรู้ทางด้าน transfusion sciences ที่ทันสมัยและสามารถนำไปพัฒนาปรับปรุงการทดสอบทาง transfusion sciences ให้มีความทันสมัยและเป็นสากลได้

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th