หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิตรบรรจง  ตั้งปอง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   25 พ.ค. 2558    ถึงวันที่   25 พ.ค. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักงานคณะกรรมานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ตลาดนัดวิจัยเพื่อ SMEs
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    03 มิ.ย. 2558


  เนื้อหา ?
  ตลาดงานวิจัยเพื่อเอสเอ็มอี ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายในการกำหนดให้การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นวาระแห่งชาติ เนื่องจากธุรกิจเอสเอ็มอี จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก โดยการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้เข้มแข็งสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านการเพิ่มองค์ความรู้ในกระบวนการผลิตการพัฒนาผลิตภัณฑ์การบริหารจัดการภายในองค์กรรวมถึงการขับเคลื่อนธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างเป็นระบบและมีเอกภาพที่ชัดเจน ทั้งในด้านการเข้าถึงแหล่งทุน การบริการทางการเงินและการลงทุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาดและโอกาสในการลงทุนในต่างประเทศ ตลอดจนการทำเทคโนโลยีนวัตกรรมาใช้โดยการร่วมมือจากหน่วยงานและสถานศึกษาภาครัฐ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  การวิจัยจึงมีเป้าหมายและทิศทางที่ชัดเจนตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของประเทศ ที่มุ่งเน้นการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ ผลักดันให้เกิดการนำผลวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ไปสู่การต่อยอดและนำสู่ผู้ใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและมีโอกาสต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ในอนาคต

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ถ่ายทอดสู่บุคคลากร นักศึกษา เพื่อสนองต่อนโยบายการวิจัยของชาติ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th