หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พวงทิพย์  ภู่พงษ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   27 พ.ค. 2558    ถึงวันที่   29 พ.ค. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย   จังหวัด  เชียงใหม่
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมวิชาการทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 39
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    03 มิ.ย. 2558


  เนื้อหา ?
  

ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 39 เทคนิคการแพทย์กับความท้าทายในยุค AEC โดยเข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อโอกาสและความท้าทายในยุค AEC, คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน, English for MT, Challenges and clinical impacts of standardization of immunoassays, What's new in CLSI2015?, The fight against antimicrobial resistance: are diagnostics winning?, New tools for detecting bacterial infections, New updated innovative technology for Microbiology department, Vitamin D นั้นสำคัญแค่ไหน?, Role of clinical laboratories in personalized medicine in oncology, การเขียนบทความวิชาการจากงานตรวจวินิจฉัยประจำวัน และเขียนผลงานวิจัยอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์

     นอกจากการเข้าฟังบรรยายในหัวข้อข้างต้นแล้วยังได้นำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ในหัวข้อ Antibacterial activity of crude betel leaf extracts against enteropathogenic bacteria ด้วย   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ได้แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องงานวิจัยและได้รับข้อมูลความรู้จากการเข้าอบรมและงานวิจัยที่นำเสนอในงานประชุมดังกล่าว ในส่วนของความรู้ส่วนใหญ่ที่ได้รับจะนำมาใช้ในการปรับเนื้อหาในการสอนรายวิชาแบคทีเรียและกิณวิทยาทางการแพทย์ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ส่วนความรู้ทีได้รับจากการนำเสนอผลงานทางวิชาการจะนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานวิจัยและการเขียนผลงานวิชาการเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  จากความรู้เรื่องเทคโนโลยีก้าวหน้าทางจุลชีววิทยา เรื่องการดื้อยาปฏิชีวนะของเชื้อจุลชีพ รวมถึงการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จะเป็นพื้นฐานในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องดังกล่าวเพื่อพัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการหาสารสำคัญในการยับยั้งการเจริญของเชื้อที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะ และประยุกต์ใช้เทคนิคก้าวหน้าทางจุลชีววิทยาในการศึกษาเชื้อแบคทีเรียก่อโรคระดับโมเลกุล 

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th