หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  เพ็ญโฉม  จันทร์หวาน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   25 พ.ค. 2558    ถึงวันที่   26 พ.ค. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   จังหวัด  ขอนแก่น
  เรื่อง/หลักสูตร    "Emerging Technologies in Laboratory Diagnosis" and "Frontier Parasitological Research Network in Gr
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    02 มิ.ย. 2558


  เนื้อหา ?
  

- Innovative Technology in Clinical Genetics.

- Molecular approach for SNP detection.

- Mass spectrophotometry for microbial identification and in laboratory diagnosis.

- Present status of vector borne parasites in Thailand.

- Report on basic and applies knowledge of parasitic diseases and agents.

- Role of the Thailand research fund on research for social devotion.   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

- ได้ทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเทคโนโลยี SNP detection, Mass spectrophotometry และตัวอย่างการนำมาประยุกต์ใช้ในงานการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อจุลชีพ

- ได้ทราบถึงการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ เช่น PCR, Real-time PCR, Pyro-sequencing, Phylogenetic tree, Molecular cloning, Immunochromatographic tes  ในการตรวจการติเดเชื้อปรสิตที่ก่อโรคในคนและสัตว์

- ได้ทราบข้อกำหนดเกี่ยวกับการขอทุนการทำงานวิจัยจาก สกว.  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

- พยายามพัฒนาการตรวจวินิจฉัยโรคทางปรสิตวิทยาในพื้นที่ภาคใต้

- พยายามขอทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ จาก สกว.พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th