หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สาวิตรี  ทองอาภรณ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   25 พ.ค. 2558    ถึงวันที่   29 พ.ค. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    Trends in Infectious Disease Pharmacotherapy
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    02 มิ.ย. 2558


  เนื้อหา ?
  

- การให้ความรู้เรื่องโรคติดเชื้อรวมทั้งแนวโน้มเรื่องการดื้อยาของโรคติดเชื้อที่สำคัญ เช่น HAP, VAP เป็นต้น

- กรณีศึกษาเกี่ยวกับโรคติเชื้อต่าง ๆ   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  -องค์ความรู้และพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการเพื่อรองรับการปฏิบัติภาระงานตามภารกิจและพันธกิจของหน่วยงาน

   ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  -นำความรู้ที่ได้มาปรับใช้กับการเรียนการสอน

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th