หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิตรบรรจง  ตั้งปอง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   15 เม.ย. 2558    ถึงวันที่   27 เม.ย. 2558
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   Geneva, Swiszerland, NRCT Bangkok   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    The 43th International Exhibition of Innovations of Geneva/การแถลงข่าวผลงานที่ได้รับรางวัลโดยสภาวิจั
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    18 พ.ค. 2558


  เนื้อหา ?
  เป็นการนำผลงานวิจัยนวัตกรรม ชื่อผลงาน "นาโนอิมัลชันโลชันสารสกัดจากน้ำมันรำข้าวสังข์หยดและทานาคา" ที่เคยได้รับรางวัลจากสภาวิจัยแห่งชาติและได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ณ เมืองเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เพื่อนำเสนอ ถ่ายทอดองค์ความรู้จากการวิจัย การแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เข้าร่วมชมงาน รวมทั้งการเจรจาเกี่ยวกับการนำผลงานวิจัยนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ทางการค้า โดยได้รับรางวัล 'STAR OF INVENTIONS" จากประเทศบาห์เรน-เจนีวา และร่วมแถลงข่าวผลงานที่ได้รับรางวัลร่วมกับสภาวิจัยแห่งชาติหลังกลับถึงเมืองไทยในวันที่ 27 เมษายน 2558

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ถ่ายทอดความรู้เชิงยุทธศาสตร์นโยบายของชาติในการวิจัยเชิงนวัตกรรม เพื่อการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบ โดยเฉพาะด้านการเกษตร โดยใช้รางวัล ผลงานเป็นแรงจูงใจ ให้กับนักศึกษาและคณาจารย์

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนาและสร้างสรรนวัตกรรมจากงานวิจัยใหม่ ทั้งจากนักศึกษา หน่วยวิจัยชีวเวชศาสตร์ และเครือข่าย โดยสร้างความร่วมมือและพัฒนาผลงานวิจัยนวัตกรรมร่วมกัน

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th